praktische-info

Algemene Voorwaarden

 • De practitioner, werkzaam voor Body Stress Release Het Gooi in Naarden, hierna te noemen de therapeut, is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliënten dossier bij en is hiervoor verantwoordelijk. Indien noodzakelijk, zoals bij ziekte of anderszins, kan een BSR collega werkzaamheden overnemen en dit dossier up-to-date houden. Cliëntendossiers zijn eigendom van de therapeut. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van de door cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen, met uitzondering van Body Stress Release collega’s die direct samenwerken met de therapeut.
 • De therapeut verplicht zich informatie, in alle fasen, betreffende de consulten te verstrekken aan de cliënt. De cliënt verplicht zich middels een anamnese gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst met een of beide ouder(s), of voogd.
 • Beëindiging van consulten kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/ zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De cliënt gaat akkoord met opname in het klantenbestand van de therapeut.
 • De cliënt gaat akkoord met opname en verwerking in een digitale agenda.
 • De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling, zoals vermeld op de website www.bsr-praktijk.nl.
 • Betaling van de consulten zal direct na afloop van het consult bij de behandelend therapeut geschieden.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak, telefonisch of per e-mail, tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te wijzigen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De cliënt is op de hoogte van de privacyverklaring en algemene voorwaarden (welke staan vermeld op de website bsr-praktijk.nl onder ‘praktisch, ‘privacyverklaring’).
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/ of toereikend is.
 • De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/ of te wijzigen en het medische dossier te laten verwijderen, door te laten sturen naar een andere behandelaar of op te halen. De cliënt dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de therapeut. Indien de cliënt het medisch dossier wenst op te halen dient er voor ontvangst in de praktijk getekend te worden, door de cliënt of een (schriftelijk) gevolmachtigde.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het niet delen van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Indien de cliënt een klacht heeft over de geboden zorg heeft de voorkeur dat de cliënt dit rechtstreeks met de therapeut bespreekt. Daarnaast kan de cliënt gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor een toelichting op de klachtenprocedure; bodystressrelease.nl/algemeen/klachten-over-bsr
 • De praktijk is voor de Wkkgz aangesloten bij de CAM Coöperatie. Op www.camcoop.nl is alles te lezen over het klachtenreglement en hier bevindt zich ook een klachtenformulier.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..